Produkter

Beskrivelse og egenskaper

Vaskemiddelet passer for husvask og fasade, fjerning av grønske, alger og svertesopp. Produktet påføres med lavtrykkanne eller høytrykkspyler, etter påføring la produktet stå i ca 10-15 min og etterskyll godt med kaldt vann.

Dosering

Produktet blandes med kaldt vann 1:10 til husvask, belegninsteinvask, betongvask, og malte flater for fjerning av svertsopp, grønske og alger. for fjerning av mose blandes kaldt vann 1:1.

Fare

Natriumhypoklorittløsning; natriumhydroksid, kaustisk soda, natronlut. Kan være etsende for metaller. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Oppbevares bare i originalemballasje. Vask hender grundig etter bruk. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft. og sørg for at vedkommende har optimal åndedrett.

VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE fremkall brekninger.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER / en lege.

Viking Universal

Viking Universal er vårt nyeste renholdsprodukt. Viking Universal er et vannbasert rengjøringsprodukt som inneholder overflateaktive stoffer og naturlige mikrober som omdanner hydrokarboner til ufarlige biprodukter, hovedsakelig karbondioksid og vann.

Produktet er tilgjengelig for både bedrifter og privatpersoner.

Ønsker du å vite mer?